Satın Alma Koşulları

 

1. Genel

Siparişler ve Satın Almalar, Siparişlerimiz açık bir şekilde herhangi bir diğer Hüküm ve Koşullar’ a yazılı olarak atıfta bulunulmamış ise yalnızca tarafımızdan yayınlanmış olan “Satınalma Koşullarına” uygun olarak geçilecektir. İş temsilcileri arasındaki mevcut ya da tekrar etmekte olan iş ilişkileri bağlamında mevcut Satınalma Hüküm ve Koşulları, FIMA Maschinenbau GmbH bunların Sözleşmeye dahil olmasını açık bir şekilde belirtmese bile Sözleşmenin bir parçası olacaklardır. Hiçbir şekilde Tedarikçinin Diğer Satış ve Teslimat Koşulları Sözleşmenin bir parçası olmayacaktır. Bu husus, bu Hüküm ve Koşullara açık bir şekilde itiraz edilmemiş veya teslimat kayıtsız şartsız kabul edilmiş olsa bile geçerli olacaktır.

 

2. İfanın Tanımlanması

1. Tedarikçi, sipariş edilmiş olan ürünü ve / veya hizmeti, ilgili tekil belgelendirme ve / veya diğer çeşitli belgelere göre üretecek ya da ifa edecektir.

 

2. Sözleşme kapsamında mutabık kalınan performans, yürürlükteki benimsenmiş uygulama esaslarına göre ifa etmeli ve performans; DIN, VDE, VDI veya benzeri standartlara uygun olmalıdır. Almanya’nın sahip olduğu ilkeler, standartlar ve da hukuki hükümler ve de belirtilen teslimat yeri veya nihai varış noktasında geçerli olan ilkeler, standartlar ve de hukuki hükümler geçerli olacaktır.

 

3. Makineler, teknik ekipmanlar, kaza koruma-işyeri güvenliği vs konularındaki yasal mevzuata uyulmalıdır.

 

4. Tedarikçi, işbu sözleşme kapsamında ifa edilecek performanslar açısından kabul edilmiş bir kalite güvence sistemini muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

5. Tedarikçi, ürünün yapımında gerektikleri kadarı ile üretim araç gereç, cihaz ve ekipmanlarından sorumlu olup bu sorumluluk Tedarikçinin söz konusu malzemelerin yapımını üçüncü kişilere ataması durumları içinde de geçerlidir.

 

6. Tedarikçi, sözleşme konusu ürünler için elektronik veya kağıt ortamında eksiksiz bir şekilde belgelendirme hazırlamak ile yükümlüdür. İlgili belgelendirme, dokust@fima.de adresine sipariş numarası belirtilerek yollanacaktır. Belgelendirme, kabul edilmiş uygulama ilkelerine ve de üretim tarihinde geçerli ve yürürlükte olan spesifik standart ve yasal gerekliliklere (özellikle de uygulanabildiği kadarı ile EC Makine Talimatlarına) uygun olacaktır.

 

7. Siparişin geliştirme, yapım veya benzeri işleri içermesi durumunda Tedarikçi, sonuç olarak elde ettiği tüm işleri özellikle de yapım ve montaj çizimleri ile belgelendirmeler, kullanım kılavuzları vs yi, hem basılı formatta gerekse de elektronik olarak en son teslimatta veya yazılı olarak mutabık kalınan bir tarihte teslim etmek yükümlülüğündedir. Firmamız, geliştirme ve yapım işleri ile benzer çalışmalar üzerinde münhasıran mülkiyet ve faydalanma hakkına sahip olacaktır.

 

8. Yazılım, makine tarafından okunabilir bir amaç kodu formatında bu tip işlerde genel olarak kullanılan bir veri saklama aracında, uygulama belgeleri işle birlikte teslim edilecektir. Yazılım geliştirmeye; hizmet kapsamına ek olarak üzerinde mutabık kalınan kapsam dahilinde yazılımın makine tarafından okunabilir bir amaç kodu formatında bu tip işlerde genel olarak kullanılan bir veri saklama aracında teslimatı, program uygulama belgelerinin elektronik ve baskı formatlarında teslimatı ve de üreticinin belgelerinin teslimatı dahildir. Bu husus, sonraki zamanlarda yapılabilecek değişiklik ve güncellemeler için de geçerli olacaktır. Kaynak kodu, detaylı açıklama yorumları ile birlikte programlama dilinde yazılmış olarak teslim edilecektir. Yorumlar, belirtilmiş olan ülke dilinde yazılacaktır. Tarafımızdan veya Müşteri tarafından belirtilecek olan Teknik Terminoloji kullanılacaktır. Kaynak ve amaç kodları ve belgeler, teslimat zamanı sağlanacak ve teslimat anında mevcut olan en gelişmiş şekilde olacaktır. Bundan sonra yazılımın özelleştirildiği veya güncelleştirildiği kadarı ile kaynak ve amaç kodları ile belgeler, değişikliklere atıfta bulunarak talep gelmeksizin sağlanmalıdır. Satın alan taraf, ilgili ve güncel kaynak ve amaç kodlarını istediği an talep edebilir. Özel olarak firmamız için geliştirilmiş yazılımlar açısından münhasır mülkiyet ve faydalanma haklarımızı mahfuz ederiz.

 

3. Satınalma Siparişleri

1. Satınalma Siparişleri ve diğer beyanlar, yayınlandıkları ve tarafımızdan yazılı veya elektronik olarak onaylandıkları zaman bağlayıcıdırlar.

 

2. Belirli bir teslimat gününü içeren Satınalma Siparişlerimizin, sekiz gün içerisinde onaylanmaması durumunda firmamız; Satınalma Siparişini herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
 

3. Tediye mektuplarımız ve fiyat tekliflerimiz, ücretsiz olup bağlayıcıdır.

 

4. Aksi yazılı olarak onaylanmadıkça Tedarikçi teslimat masrafları ve risklerinden dolayı sorumlu olacaktır. Riskin üstlenilmesi, teslimat yerinde malların kabulü ile gerçekleşecektir. Teslimat, öngörülen teslimat yerinde gerçekleştirilmelidir.

 

5. Her bir teslimat, bir sevk irsaliyesi ve her bir parsel için çeki listesi içermeli ve bizim sipariş numaramız ve sipariş edilen ürün numaramız ile tanımlanmalıdır. Sevk irsaliyesi ve çeki listesi, miktarları göstermeli ve teslim edilecek parçaları açık bir şekilde belirtmelidir. Listedeki parçaları tanımlamada kullanılacak açıklama aynı zamanda teslimat konusu parçalar üzerinde de tanımlanabilir olmalıdır. Parselin sadece birbirinin aynı parçaları içermesi halinde içerik listesinde verilen açıklama yeterli olacaktır. Teslimatı yapılan parçalar bir çizim vs yapılarak üretilmiş ise imzalı bir ölçüm protokolü teslimata eklenecektir.

 

6. Sevk irsaliyesi veya çeki listesinin kayıp olması durumunda teslimatı, bu şekilde malları teslim almanın uygun olmadığına dair bir kanaatimiz var ise reddetme hakkımızı saklı tutarız. Tarafımızdan reddedilen veya kusurlu olan mallar iade edilir ise Tedarikçi iade nakliyatı ile ilgili maliyeti ve riski karşılayacak / üstlenecektir. İade teslimatının değeri Tedarikçiye yüklenecektir. Dolayısı ile tarafımızın mütemerrit olması durumu söz konusu değildir.

 

7. Doğrudan müşterilerimize gidecek olan teslimatlar FIMA Maschinenbau GmbH şirket sipariş numarasını gösteren tarafsız bir sevk irsaliyesini içermeli ve açık bir biçimde sevkiyatın FIMA Maschinenbau GmbH adına yapıldığını belirtmelidir. Teslimatın taşıyıcısı tarafımıza muhasebe kontrolü amacı ile imzalanmış bir sevk irsaliyesi sunmalıdır. Bu gibi durumlarda ölçüm raporları doğrudan FIMA Maschinenbau GmbH' ya yollanmalıdır.

 

8. Madde 4/2 ye bağlı olmaksızın Hizmet Sözleşmelerinde riskin transferi sadece kabul işleminden sonra geçecektir.

 

9. Tedarikçinin, kurulum ve montaj hizmetleri için gerek duyduğu malzemelerin bize teslim edilmesi veya söz konusu malzemelerin bizim tarafımızdan sağlanması durumunda Tedarikçinin hizmetleri taşınan malların boşaltılmasını ve bunların depolama alanından montaj sahasına taşınmasını içermelidir.

 

4. Mücbir Sebepler

Hatamızdan kaynaklanmayan sınai anlaşmazlıklar, devlet müdahaleleri, operasyonel sorunlar, malzeme temininde ve şebekelerde yaşanan kesintiler ve de diğer öngörülemeyen, olağanüstü ve önlenemeyen durumlar; vuku buldukları süre boyunca mal ve hizmetlerin tarafımızdan kabulünü veya tarafımızdan sağlanmasını olanaksız kılabilir.

Bu durum, söz konusu sebeplerin bizden kaynaklanmaması ve de (örneğin müşterimiz gibi) üçüncü şahıslardan kaynaklanması durumları için de geçerli olacaktır. Tedarikçi, bu tip durumlar ve bunların tahmini süreleri ile ilgili olarak tarafımızdan ivedilikle bilgilendirilecektir. Bu tip durumlar nedeni ile Anlaşmaya uymamız imkansız hale geldiği durumda veya anlaşmaya uymamızın iktisadi açıdan bir anlam ifade etmeyeceği ölçekte Sözleşmeyi süresinden önce sonlandırma hakkımız bulunmaktadır. Tedarikçinin, Alman Medeni Kanunu Madde 645 (1) 1’ e göre tazminat talep hakkı bulunmakta olup bundan başka hak taleplerinde bulunulamaz. FIMA Maschinenbau GmbH’ nin sözleşme ile hak ilgili talepleri bundan etkilenmeyecektir.

 

5. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

1. Fatura, KDV kanunu Madde 14a (5) ve bununla bağlantılı Madde 14 (4) e göre gerekli tüm detayları içermeli ve tek bir nüsha, sevkiyatın ardından derhal tarafımıza gönderilmelidir. Söz konusu fatura sipariş ile ilgili tüm detayları da içermeli ve kesinlikle sevkiyata eklenmemelidir. Kısmi faturalar sadece bunlara uygun kısmi teslimatların siparişi verildiğinde veya bu hususa uygun yazılı anlaşma yapılmış ise kullanılabilir. Yanlış gönderilen faturalar yalnızca doğru faturanın tekrar yollandığı zaman alındı olarak kabul edilir.

 

2. Üzerinde mutabık olunan fiyatlar kati ve sabit fiyatlar olup ambalaj ve diğer ek ücretleri de içermektedir. DDP (vergisi ödenmiş alıcı adresine teslim) üzerinde uzlaşılmış teslimat yeridir.

 

3. Ödemeler, aksi kararlaştırılmadıkça %3 iskonto dahilinde 14 gün içerisinde veya 60 gün net vade ile yapılacaktır. Ödeme süresi, tüm gerekli belgeler ile birlikte faturanın alınması ile başlar. Bununla birlikte söz konusu süre, teslimat konusu mal veya hizmetlerin, teslimat yerinde teslim alınması ve kabulünden ve de üzerinde uzlaşılan bir ön ödemenin alınmasından önce de başlamayabilir.

 

4. Ödemeler, fatura doğrulamasına tabii tutulacaktır. Ödemelerimiz, Tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifa edildiğinin onayını teşkil etmez. Ödeme, bankamızdan transfer talimatını aldıktan sonra yapılmış sayılacaktır.
 

5. FIMA Maschinenbau GmbH, ödeme yaparken iş bedelinin uygun bir kısmını, ödeme süresi içinde herhangi bir hata ortaya çıkarıldığı takdirde alıkoyma hakkına sahiptir. Alıkoyma hakkının kullanılması, ödeme süresinde bir bozulmaya yol açacağından hatanın düzeltilmesinin ardından nakdi indirim yolu ile mahsup edilme yoluna gidilebilir. Aynı husus, ürünlerin teslim edilmesinden sonraki en geç 14 gün içerisinde nihai belgelerin teslim edilmemesi durumunda da geçerlidir.

 

6. Ön ödeme ve taksitler ayrı bir anlaşma gerektirir ve bu durumlar öncelikle Tedarikçinin ilk talep anında sağlayacağı doğrudan taahhütlü ve şartsız, sınırsız banka teminatı ile güvence altına alınmış olmalıdır. Teminat Alman yasalarına tabii olmalı ve Schwaebisch Hall’ ı yegâne yetki alanı olarak göstermelidir. Diğer hususlar Alman Medeni Kanunu Madde 239’ a tabiidir.

 

6. Teslimat Tarihleri ve Temerrüt

1. Üzerinde anlaşmaya varılmış tüm teslimat tarihleri bağlayıcıdır. Erken teslimatlara sadece açık bir şekilde mutabık kalındığı taktirde izin vereceğiz.

 

2. Tedarikçi, uzlaşılan tarih ile ilgili olması muhtemel bir uyumsuzluk durumunda bizi, bu tip bir gecikmenin sonuçları ve de beklenilen gecikme süresini de içerecek şekilde yazılı olarak uyarmak ile yükümlüdür.

 

3. Herhangi bir teslimatın veya üzerinde mutabık kalınmış kısmi bir sevkiyatın, Tedarikçinin kusuru sebebi ile tamamen gerçekleştirilmemesi veya üzerinde mutabık kalınan kısmın yapılmaması durumunda, tarafımızdan verilen ve herhangi bir sonuç alınamayan ek sürenin sonunda sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilme veya ifasızlık için tazminat talep etme haklarımız bulunmaktadır. Teslimat tarihi ile ilişkili bir temerrüdün vuku bulması durumunda her bir takvim haftası için Sözleşme değerinin %1 i kadar veya toplamda en fazla sözleşme değerinin en fazla %5 i kadar bir cezai şart talep etme hakkımız da bulunmaktadır.

 

Bunların dışındaki tazminat taleplerinin öne sürülmesi, bu husustan dolayı halel görmeyecektir. Alman Medeni Kanunu Madde 341 (3) uyarınca sözleşmesel cezaları uygulamaktan, esas sözleşmesel ilişkilere yönelik olarak ve de ifanın kabulünü takiben en az 14 günlük bir süre için nihai ödemeye kadar kaçınabiliriz.

 

4. Tekil belgeler ile nihai belgelerin sunulmaması durumunda Tedarikçi, günlük maksimum 250,00 Euro' luk bir cezai şarta maruz bırakılabilir. Bunun dışındaki hukuki tazminat taleplerine bu husustan dolayı halel gelmeyecektir.

 

7. Garanti ve Kusurların Ortaya Çıkarılması

1. Herhangi bir kusur durumunda sözleşmeden çekilme, ifasızlık nedeni ile tazminat talebinde bulunma, herhangi bir gecikme olmaksızın kusur bulunmayan bir diğer sevkiyat elde etme ve / veya tüm kusurların giderilmesini isteme durumlarını seçme hakkına sahibiz.

 

2. Tedarikçinin bir sonraki teslimatının, muhtemelen Satın Alanın mevcut zararını gidermeyeceği durumlarda Satın Alanın, zararın giderilmesi için gerekli işlemleri yapma veya üçüncü şahıslara yaptırma hakkı bulunmakta olup bu durum ile ilgili masraflar, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

 

3. Harici olarak belirgin kusurlar için Tedarikçinin, malların teslim alınmasının akabinde 10 işgünü içerisinde söz konusu kusurlar konusunda bilgilendirilmesi durumunda bu husustaki ihbar zamanında yapılmış sayılır. Normal muayene de ortaya çıkarılamayan gizli kusurların bulunması halinde kusur ile ilgili ihbar, Tedarikçinin, söz konusu kusurun ortaya çıkarılmasının ardından 10 işgünü içerisinde tarafımızdan veya müşterimiz tarafından yapılan ihbarlar gerçekleşmiş sayılır.
 

4. Tedarikçi, müşterilerimiz tarafından haklı nedenler ile bize faturalandırılanlar da dahil olmak üzere herhangi bir kusur ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek masraflar karşılığında bize geri ödeme yapmak ile yükümlüdür. Bunun yanında Tedarikçi, işin sekteye uğramasından dolayı uğradığımız zararlar, kar kaybı ve de diğer zararlar için, söz konusu kayıpların, Tedarikçinin sorumlu olduğu ve Sözleşmede yer alan kusurlu bir nesneden kaynaklanması kaydı ile zararlarımızı karşılamak zorundadır.

 

5. Başka bir anlaşma veya sözleşme yapılmamış ise kusurlardan kaynaklanan hak talepleri için sorumluluk, riskin transferinin ardından 36 ay ile sınırlıdır. Aynı husus ikame teslimatlar için de geçerlidir.

 

6. Esaslı kusurlarda Tedarikçi bizi üçüncü şahıslardan kaynaklanması muhtemel hak taleplerine karşı koruyacaktır.

 

8. Mülkiyet Muhafaza Kaydı

Mallar, satınalma bedelinin tamamının ödenmesi sonrası bizim mülkiyetimize geçecektir. Bunun dışında kapsamı genişletilmiş, uzatılmış veya diğer tür mülkiyet muhafazalar açık bir şekilde hariç bırakılmıştır.

 

9. Transfer

Tedarikçinin Sözleşmeden kaynaklanan haklarının transferi veya rehin edilmesi ancak tarafımızdan verilen yazılı ön izin ile yapılabilir.

 

10. Ürün Sorumluluğu

Zararın Tedarikçinin ürün sorumluluğu yükümlülüğü kapsamında vuku bulması koşulu ile veya üçüncü şahıslar tarafından sözleşmeler veya firmamızın kendi ürün sorumluluğu kapsamında tarafımıza başarı ile yöneltilen hak taleplerinin mevcut olması şartıyla ve de tarafımıza başarı ile yöneltilen bu tip bir hak talebinin teslimatı yapılan kusurlu ürünlerden kaynaklanması kaydı ile Tedarikçi, kanıtlanacak kayıplarımızı ve de masraflarımızı telafi etmek açısından sözleşmesel ve yasal gerekliliklerin ötesinde sorumlu sayılacaktır. Tedarikçi, (görevini yerine getirmesine rağmen) zarar gören tarafın ihmalini varsaymayan herhangi bir ürün sorumluluk yasasının taleplerine karşı da bizi tazmin etmek ile yükümlüdür. (Bu durum özellikle AB üye ülkelerinin ürün sorumluluk kanunları için geçerlidir.

 

11. Belgelerin Teslim Edilmesi, Reklamlar, Gizlilik

1. Tarafımızdan Tedarikçiye, alt yüklenicilerine ya da vekillerine sağlanan çizimler, modeller, numuneler ve diğer belgeler veya bu kişi(ler) tarafından bizim gerekliliklerimize göre hazırlanan bu gibi belgeler, bizim mülkümüz olarak kalacak ve sadece siparişi işlemek ve sevkiyatı ya da icraatı yapılacak olan mal ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir. Bunlar, yazılı ön iznimiz olmaksızın üçüncü şahısların kullanımına sunulamaz. Talebimiz üzerine bu belgeler derhal tarafımıza iade edilmeli ya da teslimat konusu mal veya hizmetlerin sevkiyatının / ifasının yapılmasının ardından, talimatlarımız doğrultusunda saklanmalıdır.

 

2. Sipariş ile ilgilisi olan söz konusu çizim, tarifname vs., Tedarikçi açısından bağlayıcıdır.Tedarikçi, tutarsızlıklar için bunları kontrol etmeli ve firmamızı, şüphelenilen veya tanımlanan bir hata olması halinde gecikmesizin yazılı bir biçimde uyarmalıdır. Yazılı bir biçimde ivedi bir bildirimin bulunmaması halinde Tedarikçi söz konusu tutarsızlık veya hataları ileriki bir zamanda öne süremez.

 

3. Yazılı bir biçimde ivedi bir bildirimin bulunmaması halinde firmamız, işbu Sözleşmede veya kanunlarda açık bir biçimde yahut zımnen belirtilmiş olabilecek diğer garantilere ek olarak tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Herhangi bir teknik belgenin onaylanmış olması, Tedarikçinin bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü özellikle en iyi koşullarda ve hatasız bir teslimat yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

4. Tedarikçi, kendi yapmış olduğu tüm çizim, plan ve hesaplamalardan dolayı, bunlar tarafımızdan onaylanmış olsa bile münferiden sorumlu olmaya devam edecektir.

 

5. Dahası Tedarikçi, bizim için sunduğu hizmetler ile ilişkili olarak bilgisini edindiği tarafımıza ve müşterilerimize ait tüm operasyonel süreçler, ekipmanlar, tesisler vs. açısından gizliliği koruyacaktır. Bu durum ilgili teşebbüsün tesliminden veya ilgili siparişin tamamlanmasından sonra da devam edecek ve Tedarikçi, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Tedarikçi söz burada belirtilen yükümlülükleri alt yüklenici ve temsilcilerine de uygulayacaktır. Tekliflerimiz, siparişlerimiz ve ilgili yazışmalarımız; reklam amaçlı olarak kullanılamaz.

 

12. Üçüncü Şahısların Fikri Mülkiyet Hakları

1. Tedarikçi, üçüncü şahısların özellikle patent, ticari marka, telif hakkı veya faydalı model gibi ulusal ve uluslar arası alanlardaki hiçbir hukuki hakkının, sözleşme konusu malın teslimat ve kullanımı ile ilişkili olarak ihlal edilmemiş olmasını sağlamak ile yükümlüdür. Bu husus, Tedarikçinin taksirli olmadığı durumlarda için de geçerlidir.

 

2. Tedarikçinin, sözleşme konusu ürünlerin kullanımı konusunda fikri mülkiyet haklarına sahip olması durumunda Tedarikçi firmamıza, teslimatı yapılan sözleşme konusu ürünlerin, kullanımının sözleşmenin amacına ulaşabilmek için gerekli olduğu kadar, ortak kullanım hakkını herhangi bir ücret olmaksızın teberru edecektir.

 

13. Uluslar arası Ticaret Yasaları, İçeriğin Sınırlanması

1. Tüm teklifler, ilgili belgelendirmeleri ile birlikte Tedarikçi, aksi üzerine mutabık kalınmamış ise şu detayları sunacaktır; (1) Ürün numarasını belirtir şekilde AB Çifte Kullanım Düzenlemesine uygun olarak teslimat konusu ürünün ihracat yetkilendirmesi, (2) İstatistiksel Emtia Kodu ve (3) Ürünlerin Menşei Şahadetnamesi. İlgili ihracat izninin tarafımıza verilmemesi durumunda bu konuda doğabilecek diğer haklarımıza halel gelmesizin sözleşmeden çekilme hakkımız bulunmaktadır.

 

2. Tedarikçi aksini onaylamadıkça Tedarikçi, diğer hususlar arasında kendi deklarasyonu, menşei Şahadetnamesi veya Euro-1 yolu ile ilgili düzenlemelere uygun bir biçimde teslimat konusu ürünlerin menşeini belgelendirmelidir. Tedarikçinin kendi deklarasyonunu yapması durumunda ürünün varış ülkesinin menşei hakkındaki kurallarına uygun olarak ürünlerin menşei belirtilmelidir.

 

3. Tedarikçiye bildirilen; Almanya ve malların varış ülkesindeki yasalardan kaynaklanan içerik sınırlamalarına Tedarikçi tarafından uyulmalıdır.

 

14. Mesleki Davranış Kuralları, Kaza Önleme ve Tesis Düzenlemeleri

1. Tedarikçi, kendisinin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Tedarikçi özellikle herhangi bir ahlaksız faaliyet veya insan hakkı ihlaline, aktif veya edilgen, doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktan sakınmakla yükümlüdür. Tedarikçi, çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden ve de çevresel koruma önlemlerinden sorumludur. Tedarikçi bunların yanında kendi tedarikçilerine de yapabildikleri en iyi şekilde söz konusu hususlara uygun davranmalarını şart koşacaktır.

 

2. Müşterimizin sahasındaki veya FIMA Maschinenbau GmbH tesislerindeki kurulum ve montaj işleri esnasında Tedarikçi, tüm kaza önleme düzenlemelerine, müşterimizin tesis düzenlemelerine ve de Tedarikçinin bilgilendirildiği diğer düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

 

 

 

15. İptal, Gecikmeli Teslimat

1. Tamamen kendi takdirimizde olmak üzere siparişi herhangi bir zamanda iptal etme hakkımız bulunmaktadır. Bu durumda Tedarikçiye yapılacak ödeme; ancak Satın Alan tarafından doğrulanmış yazılı bir belge ile yapılan iptal tarihine kadar tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilmiş ifa faslı kadar yapılacaktır. Bundan başka ödemelere onay verilmeyecektir. Söz konusu sonlandırma ayrıca kısmi teslimat ve / veya kısmi sipariş durumlarında da geçerlidir.

 

2. Satın Alana sağlanan diğer hak ve çözüm yollarının uygulamaya konulmasına ek olarak firmamızın Tedarikçinin kredi notunun veya teslimat yeteneğinin, sözleşmenin ifasının riske girebileceği kadar kötüye gitmesi durumunda Tedarikçi ödeme yapmayı kesecek ya da Tedarikçinin varlıklarına karşı adli tavsiye işlemlerinin başlatılması için bir başvuru yapılacaktır.

 

16. İfanın yeri, Hukuki Yetki Alanı, Geçerli Kanun

1. Teslimatın ifa edileceği yer, siparişte belirtilen varış veridir. Herhangi bir varış yerinin belirtilmemesi durumunda ifa yeri, iş sahibi Yüklenicinin faaliyet gösterdiği yerdir. Bu husus ödemeler için de geçerli olacaktır.

 

2. Hukuki yetki alanı Obersont-heim/Oberfischach Bölgesi Mahkemeleridir.

 

3. Sözleşmeden kaynaklanan ilişkiler, Almanya Federal Cumhuriyeti kanunlarına dayanmaktadır. Malların Uluslararası Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uygulamadan hariç bırakılmıştır.

 

17. Diğer

1. Tarafların tüm hak ve yükümlülükleri, işbu sözleşme ile nihai bir biçimde düzenlenmektedir. Sözlü ek anlaşmalar geçerli değildir. Burada belirtilen hükümlerde yapılacak değişikliklerin veya bunlara yapılacak eklemelerin (ekler de dahil olmak üzere), geçerli olabilmeleri için söz konusu ek veya değişikliklerin yazılı olarak yapılması zorunludur. Bu husus aynı zamanda yazılı şekil şartının iptali içinde geçerlidir.

 

2. İsbu Sözleşmenin tekil hükümlerinin hükümsüz veya eksik olması durumunda, burada belirtilen diğer hükümlülüklerin geçerlilikleri etkilenmeyecektir. Hükümsüz maddenin yerine tarafların maksatlarını en iyi şekilde sağlayan düzenleme uygulanacaktır. Bunun dışında yasal hükümler geçerlidir.

 

Yürürlük Tarihi: 01.01.2015